sales-meeting

Տարեկան ընդհանուր ժողովի վերաբերյալ նյութեր

business-accounting-trends-2018

 2022թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

report

 2021թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

_122498-205

 2021թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

234

Տարեկան ընդհանուր ժողովի վերաբերյալ նյութեր

4567

 2021թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

11111

 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն։  Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորական եզրակացություն։

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 23․06 - AMD 1,310 1,250 - - -