Տնօրենների խորհուրդ

Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը` ի շահ բոլոր բաժնետերերի: Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Ժողովի կողմից և նրանց լիազորությունների ժամկետը սահմանվում է մինչև հաջորդ տարեկան Ժողովի գումարումը: Խորհրդի անդամ կարող է լինել Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող անձը: Խորհրդի անդամ կարող են լինել միայն ֆիզիկական անձինք:Խորհուրդը ընտրվում է կոմուլյատիվ /գումարային/ քվեարկությամբ` բաղկացած 7 անդամից:
Խորհուրդը.
– որոշում է Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները և սահմանում է Ընկերության երկարաժամկետ ռազմավարությունը,
– հաստատում է ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը և դրա կատարողականը,
– հաստատում է Ընկերության հաստիքացուցակը և վարչակազմակերպական կառուցվածքը,
– նախնական հաստատում է Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները,
– ստեղծում է Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումներ և հիմնարկներ, դադարեցնում է դրանց գործունեությունը, հաստատում է դրանց կանոնադրությունները,
– ստեղծում է Խորհրդին կից հանձնաժողովներ և սահմանում է նրանց խնդիրները և գործառույթները,
– այլ:
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի կազմը`
Խորհրդի նախագահ` Արայիկ Հարությունյան

Վլադիմիր Շեկոյան

Արա Ղոնյան

Հայկ Բոյաջյան

Մկրտչյան Մենուա

Ռաֆֆի Բալյոզյան

Սարգիս Գրիգորյան

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ «Տնօրենների խորհրդի մասին»
կանոնակարգ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ