Վերստուգող հանձնաժողով

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկողությունն իրականացնում է Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը: Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը բաղկացած է 3 (երեք) անդամից, որոնք ընտրվում են Ընկերության Ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով:
Վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունների մեջ մտնում են.
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների, հաշվապահական փաստաթղթերի, գույքագրման ակտերի /եզրակացությունների/ ստուգումը, ինչպես նաև վերը նշված փաստաթղթերի համեմատությունը հաշվապահական հաշվառման առաջնային տվյալների հետ
հաշվապահական, հարկային, կառավարչական և վիճակագրական հաշվառման վարման ճշգրտության և ամբողջականության վերլուծությունը,
Խորհրդի կողմից հաստատված ֆինանսատնտեսական պլանների կատարման համապատասխանության ստուգումը,
Ընկերության Ժողովի կողմից հաստատման ենթակա հաշվետու ֆինանսական տարվա համար Ընկերության շահույթի բաշխման կարգի համապատասխանության ստուգումը,
մատակարարներին, պետական բյուջե և արտաբյուջետային հիմնադրամների վճարումների, շահութաբաժինների, պարտատոմսերի տոկոսների և այլ պարտավորությունների մարման ուղղությամբ հաշվարկների և վճարումների ժամանակին կատարման և համապատասխանության ստուգումը,
տարեկան հաշվետվություններում, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում, հարկային, վիճակագրության և այլ պետական մարմիններին ներկայացվող փաստաթղթերում արտացոլված տեղեկությունների արժանահավատության հաստատումը,
Գլխավոր տնօրենի կողմից կքված պայմանագրերի համապատասխանության ստուգումը
Խորհրդի, Գլխավոր տնօրենի կողմից ընդունված որոշումների` Ընկերության կանոնադրությանը և Ժողովի որոշումներին համապատասխանության ստուգումը,
Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների` Օրենքին և Ընկերության կանոնադրությանը համապատասխանության վերլուծությունը:
Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն իրականացվում է Ընկերության տարեկան գործունեության արդյունքներով, ինչպես նաև Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, Ժողովի և Խորհրդի որոշմամբ կամ Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետերերի /բաժնետիրոջ/ պահանջով:
«Վերստուգող հանձնաժողովի մասին» կանոնակարգ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի կազմը

Նախագահ` Արթուր Պետրոսյան

Արթուր Պատվականյան

Գեղամ Ասատրյան

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ