Բաժնետիրական կապիտալ

Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը 10,650,000,000/տասը միլիարդ վեց հարյուր հիսուն միլիոն ՀՀ դրամ
Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 1,000/մեկ հազար
Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դասը 10,650,000 հատ
Արտենյալ բաժնետոմսեր Չեն տեղաբաշխվել
Հայտարարված բաժնետոմսերի 4,450,000/չորս միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/ հատ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի երրորդ լրացուցիչ տեղաբաշխման արդյունքներով ավելացել է Ընկերության խոշոր բաժնետերի թիվը: Հաշվի առնելով խոշոր բաժնետերերի ընկերության խորհրդի կազմում ընդրկվելու ցանկոևթյունը առաջացավ անհրաժեշտություն, ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելուն (խորհրդի քանակական կազմի փոփոխության 5 անդամից 7 անդամ):
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի երրորդ լրացուցիչ տեղաբաշխման արդյունքներով Ընկերության խոշոր բաժնետեր է հանդիսանում ԼՂՀ-ն ի դեմս` Կառավարության, որին պատկանում են Ընկերության կողմից թողարկված 5,100,000 հատ հասարակ բաժնետոմսեր, որով ԼՂՀ Կառավարության բաժնեմասը Ընկերության կանոնադրական կապիտալում կազմում է 47.89 տոկոս: ԼՂՀ Կառավարությանը պատկանող բաժնետոմսերից բխող իրավունքների և պարտականությունների կատարման համար լիազորված է ԼՂՀ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը:
Ընկերության խոշոր բաժնետեր է հանդիսանում «Մ.Էներգոինվեստ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցեն`ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ Ն. Ստեփանյան 9/20), որին պատկանում է Ընկերության կողմից թողարկված 1,274,057 հատ հասարակ բաժնետոմսեր: «Մ.Էներգոինվեստ» ՓԲԸ-ի բաժնեմասը Ընկերության կանոնադրական կապիտալում կազմում է 11.96 տոկոս:
Ընկերության թվով 1,262,901 բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում Ժոզեֆ Ուղուռլյանը (ԱՄՆ, Նյու Յորք N4 10021, Պարկ Ավենյու 823, 8), ով Ընկերության կանոնադրական կապիտալում ունի 11.86 տոկոս մասնակցություն:
Ընկերության խոշոր բաժնետեր է հանդիսանում «Մուլտիկոնտինինտալ դիտրիբյուշն» ՍՊԸ-ն (իրավաբանական հասցեն` Միյացյալ թագավորություն ք. Լոնդոն ՍՎԻՅ 6ԱՎ, 5-րդ հարկ, 86 Ջերմին փող.), որին պատկանում են Ընկերության կողմից թողարկված 868,270 հատ հասարակ բաժնետոմսեր: «Մուլտիկոնտինինտալ դիտրիբյուշն» ՍՊԸ-ի բաժնեմասը Ընկերության կանոնադրական կապիտալում կազմում է 8.15 տոկոս:
Ընկերության խոշոր բաժնետեր է հանդիսանում նաև «Զանգեզուրի պղ.-մոլ. Կոմբինատ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցեն` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Քաջարան, Լեռնագործների 18), որին պատկանում են Ընկերության կողմից թողարկված 657,933 հատ հասարակ բաժնետոմսեր: «Զանգեզուրի պղ.-մոլ. Կոմբինատ» ՓԲԸ-ի բաժնեմասը Ընկերության կանոնադրական կապիտալում կազմում է 6.18 տոկոս: Անուղղակիորեն Ընկերության խոշոր բաժնետեր է հանդիսանում Վարդան Սիրմաքեսը (Շվեյցարիա), քանի որ նրան է պատկանում «Մ. Էներգոինվեստ» ՓԲԸ-ի և «Մուլտիկոնտինենտալ դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ի բաժնետոմսերը:

– ԼՂՀ կառավարություն` 47.89 %

– «Մ. Էներգոինվեստ» ՓԲԸ (ԼՂՀ)` 11.96 %

– Ժոզեֆ Ուղուրլյան (ԱՄՆ)` 11.86 %

– «Մուլտիկոնտինենտալ դիստրիբյուշն» ՍՊԸ ()` 8.15 %

– «Զանգեզուրի. պղ.-մոլ. Կոմբինատ» ՓԲԸ (ՀՀ)` 6.18 %

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ