Կորպորատիվ քարտուղար

Կորպորատիվ քարտուղար գործունեությունն ուղղված է Ընկերության և նրա բաժնետերերի միջև համագործակցության ապահովմանը, որի ուղղությամբ Կորպորատիվ քարտուղարը`

– հաշվառում է բաժնետերերից ստացված նամակները, պահանջները և այլ դիմումները,

– տալիս է նախնական գնահատական բաժնետերերից ստացված նամակներին, պահանջներին և այլ դիմումներին, անհրաժեշտության դեպքում ապահովում է դրանց իրավական փորձաքննությունը և Ընկերության իրավասու մարմնին հասցեագրումը,

– իր իրավասությունների շրջանակներում ապահովում է Ընկերությունում բաժնետերերի դիմումների և բաժնետերերի իրավունքների խախտման հետ կապված շահերի բախումների դեպքերի ուսումնասիրությունը,

– ապահովում է բաժնետերերին իրենց իրավունքների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում,

– ապահովում է արժեթղթերի գծով շահաբաժիններ և այլ եկամուտներ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի եկամուտների վճարման կազմակերպչական վերահսկողությունը:

– իրականացնում է Ընկերության կանոնադրությամբ և «Կորպորատիվ քարտուղարի մասին» «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ կանոնակարգով սահմանված այլ գործառնություններ:
Կորպորատիվ քատրուղարին նշանակում և ազատում է Խորհուրդը: Վերջինիս գործունեության ժամկետը չի սահմանափակվում:

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն է Լիլիթ Մինասյան:

«Կորպորատիվ քարտուղարի մասին» կանոնակարգ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ