Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր տնօրենը նշանակվում է Խորհրդի կողմից 3 /երեք/ տարի ժամկետով:
Գլխավոր տնօրենի իրավասություններին պատկանում են հետևյալ հարցերը`
– Ժողովի և Խորհրդի որոշումներին համապատասխան Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը,
– տարեկան հաշվետվությունների, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, այդ թվում` շահույթի /վնասի/ բաշխման և շահութաբաժինների վճարման հաշվետվությունների կազմման ղեկավարումը` Խորհրդին ներկայացնելու համար,
– գործարքների կնքման, փոփոխման և լուծման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը, բացառությամբ այն գործարքների, որոնք կնքելու որոշումը վերապահված է Ժողովին կամ Խորհրդին,
– ներքին հսկողության գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը,
– Ընկերության անունից բոլոր փաստաթղթերի ստորագրումը, բացառությամբ այն փաստաթղթերի որոնց ստորագրման իրավասությունը Ընկերության կանոնադրությամբ և ներքին իրավական ակտերով վերապահված է Ընկերության պաշտոնատար այլ անձանց,
– Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության պլանների մշակումը` Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելու համար,
– Ընկերության Ժողովի և Խորհրդի իրավասությանը չվերապահված Ընկերության ներքին փաստաթղթերի հաստատումը
– այլ:

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրենն է Վահրամ Բեգլարյանը:
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի «Գլխավոր տնօրենի մասին» կանոնակարգ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ