Հիմնական կորպորատիվ իրադարձությունների ժամանակացույց

2009 թվական
Մայիս Տեղաբաշխվել են «Արցախ Հէկ» ԲԲԸ առաջին թողարկման բաժնետոմսերը՝ 905,177,700 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծախսով։
Հոկտեմբերի 29 Բաժնետոմսերը ցուցակվել են «ՆԱՄԴԱՔՕԷՄԷՔՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերի պարտադիր գնանշումներ կազմակերպելու մասին պայմանագիր է կնքել ,որից հետո գրանցվել է որպես մարկեթ-մեըքեր
Հուլիսի 11 «ԱՐՄՄՎԻՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն Ընկերության հետ ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերի պարտադիր գնանմուշներ կազմակերպելու մասին պայմանագիր է կնքել ,որից հետո գրանցվել է մարկեթ-մեյքեր։
Ապրիլի 6-ից Բանկը կազակերպում է բաժնետոմսերի երկկոզմանի գնանշումներ։
2010 թվական
Ապրիլ Շահագործման է հանձնվել Թրղե-1 ՓՀԷԿ-ը։
Ապրիլի 27 Տեղի է ունեցել «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ։
Մայիսից 2009թ-ի ֆինանսա-տնտեսական գերծունեութըան արդըունքներով ընկերությունը վճարել է շահաբաժիններ՝ 1բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամ գումարով։
Օգոստոսի 20 Խորհուրդը որոշում է կայացրել թվով 1,400,000 հասարակաանվանական բաժնետոմսերի լռացուցիչ տեղաբաշխման մասին։
Հոկտոմբորի 29 ՀՀ ԿԲ-ն գրանցել է ընկերության բաժնետոմսերի ազդագիրը։
Նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը «Արցախ Հէկ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ։
Դեկտեմբերի 2-ից դեկտեմբերի 22-ը «Արցախ Հէկ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը ազատ բաժանորդագրությամբ։ Ընկերության թողարկած բոլոր 1,400,000 հատ բաժնետոմսերը տեղաբաշխվեցին
2011թվական
Ապրլի 12 ՀՀԿԲ-ն գրանցել է ընկերության բաժնետոմսերի առևտրի ազդագրերը։
Մայիսի 11 Ընկերության թվով 7,362,074 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերը ցուցակվում են «ՆԱՄԴԱՔՕԷՄԷՔՄ ԱՌՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի B ցուցակում։
Մայիսի 30 Տեղի է ունեցել «Արցախ Հէկ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի տարեկան ընդհանուր ժողով։
Հունիսի 20-ից Ընկերութըունը նախատեսում է 2010թ-իֆինանսա-տնտեսական գործունեության արդյունքներով շահաբաժիններ վճարել ՝1բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամ։

 

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ