2016 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ» ՍՊԸ-ն:
2016 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն: