2017 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ» ՍՊԸ-ն:
2017թ. ընկերության անկախ Աուդիտորի եզրակացություն: