1.Թողարկման մասին որոշում:

2.ՀՀ ԿԲ որոշում ազդագիրը գրանցելու մասին:

3.«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի ազդագիր:

4.Բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունքից օգտվելու մասին ծանուցում: